Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt „Opremanje područnih odjela Dječjeg vrtića Korčula

KLASA: 402-07/20-01/03
URBROJ: 2138/01-01-20-1
Korčula, 31. siječnja 2020.

Na temelju članka 29. stavka 1. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, podmjere 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ i podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ unutar mjere 19 „Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, broj 96/17 i 53/18), članka 47. stavka 1. točke 27 Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18) te članka 61. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18) Gradsko vijeće Grada Korčule je na 22. sjednici održanoj dana 31. siječnja 2020. godine donijelo

O D L U K U
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt
„Opremanje područnih odjela Dječjeg vrtića Korčula“

Tekst Odluke možete pročitati ovdje.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.