Odluka o izmjeni Odluke o izborima članova vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora

KLASA: 013-03/14-01/07
URBROJ: 2138/01-01-19-2
Korčula, 8. travnja 2019.

Na temelju članka 61. stavka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/01, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak i 123/17), članka 99. stavka 4. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18) te članka 61. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 15. sjednici održanoj dana 8. travnja 2019. godine donijelo

O D L U K U
o izmjeni Odluke o izborima članova vijeća gradskih kotara i mjesnih odbora

Tekst Odluke u cijelosti možete pročitati ovdje.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.