Poziv za dostavu neobvezujuće ponude

Grad Korčula objavljuje poziv svim zainteresiranim ovlaštenim pravnim i fizičkim osobama da dostave neobvezujuće ponude za poslove legalizacije nezakonito izgrađenih građevina u vlasništvu Grada Korčule.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD KORČULA

Upravni odjel za opće poslove
i mjesnu samoupravu

KLASA: 944-16/13-01/01
URBROJ: 2138/01-03/1-13-1
Korčula, 22. svibnja 2013.

P O Z I V
za dostavu neobvezujuće ponude

I.

Pozivaju se zainteresirane ovlaštene pravne i fizičke osobe da dostave neobvezujuće ponude za poslove legalizacije nezakonito izgrađenih građevina  u vlasništvu Grada Korčule.

1. Opis zgrada:

a) Stolarija u Čari, prizemlje, bruto razvijena površina cca 240 m2, zgrada proizvodne namjene
b) Ambulanta u Čari, prizemlje (ambulanta), visoko potkrovlje (stan), zgrada javne namjene, bruto razvijena površina cca  320 m2
c) Zgrada u Račišću, suteren (pošta i poslovni prostor, prizemlje (ured mjesnog odbora), kat (stambeni prostor), zgrada javne namjene, bruto razvijena površina cca 300 m2
d) Nadstrešnica kod velike i male kule /Rampada/ u Korčuli (legalno izgrađen objekt i nelegalna nadstrešnica).

2. Izrada geodetskog snimka, odnosno kopije katastarskog plana u obvezi je naručitelja, i izrađivaču će biti dostavljena prilikom potpisa ugovora.

3. Izrađivač treba naručitelju dostaviti ostalu kompletnu dokumentaciju potrebnu u postupku legalizacije u skladu s Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (tri primjerka arhitektonskog snimka  izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade, izjavu ovlaštenog inženjera građevinarstva, te ostale izjave u skladu s Zakonom.). Izjave ne moraju biti od izrađivača.

4. Izračun cijene:

Opis zgrade

m2 BRP

Cijena (kn)

Ukupno

Stolarija u Čari

240

Ambulanta u Čari

320

Zgrada u Račišću

300

Nadstrešnica kod velike i male kule (Rampada) u Korčuli

150

Ukupno
PDV 25 %
Sveukupno

5. Nije dozvoljeno nuditi dio ponude već isključivo cjelovitu ponudu.

II.

Ponuda treba sadržavati naziv i adresu ponuditelja, OIB, telefon i e-adresu (ako je primjenjivo) dokaz o ovlaštenju za poslove legalizacije (rješenje o upisu ili izvod iz sudskog ili obrtnog registra, članstvo nadležnog strukovnog udruženja ukoliko je potrebno), te cijenu s i bez PDV-a prema tablici za izračun cijene iz točke I. ovog Poziva, te okvirni rok izvršenja za svaki pojedini objekt, računajući u kalendarskim danima, a računa  se od dana dostave geodetskog snimka, odnosno kopije katastarskog plana od strane naručitelja.

III.

Ponude se dostavljaju na adresu: Grad Korčula, Upravni odjel za opće poslove i mjesnu samoupravu, 20260 Korčula, Trg A. i S. Radića 1.

Rok za dostavu neobvezujuće ponude je do 7. lipnja 2013. bez obzira na način dostave ponude.

v.d. PROČELNIK
Srđan Mrše, dipl. iur