Poziv za prijavu podataka za utvrđivanje komunalne naknade

Grad Korčula poziva sve obveznike plaćanja komunalne naknade da u roku od 15 dana od dana nastanka obveze osnova komunalne naknade prijave sve činjenice Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Korčule.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD KORČULA

P O Z IV
Z A    P R I J A V U    P O D A T A K A
VEZANO ZA OBVEZU PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE

Temeljem članka 22. st. 6. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine“, br. 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11) pozivaju se svi obveznici plaćanja komunalne naknade (vlasnici ili korisnici nekretnine – kuće, stana, poslovnog prostora, garažnih prostora, građevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, neizgrađenog građevinskog zemljišta) da u roku od 15 dana od dana nastanka obveze osnova komunalne naknade (kupnja nekretnine, nasljeđivanje nekretnine, najam i slično) prijave sve činjenice Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Korčule.

Zakonom o komunalnom gospodarstvu propisano je da je obveznik plaćanja komunalne naknade dužan prijaviti svaku promjenu bitnu za utvrđivanje komunalne naknade, u protivnom kaznit će se novčanom kaznom u iznosu godišnje komunalne naknade.(članak 40. st. 5. i  6. Zakona o komunalnom gospodarstvu).

Analizom evidencija s kojima raspolaže Grad Korčula uočava se neprijavljivanje nastanka obveze plaćanja komunalne naknade od strane pojedinih vlasnika ili korisnika nekretnina posebice kod slučajeva promjene vlasnika nekretnina.

Dakle, podsjećamo sve obveznike komunalne naknade na njihovu zakonsku obvezu prijave svih promjena bitnih za utvrđivanje iste kao i uredno podmirivanje obveze komunalne naknade.

Za sva dodatna pitanja možete se obratiti na br. telefona 711-143 i 711-184.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL