Program javnih potreba u športu Grada Korčule za 2020. godinu

KLASA: 620-01/19-01/08
URBROJ: 2138/01-01-19-08
Korčula, 23. prosinca 2019.

Na temelju članka 74. i 76. Zakona o sportu  („Narodne novine“, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16 i 98/19), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 47. stavak 1. točke 27. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 21. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2019. godine donijelo

P R O G R A M
javnih potreba u športu Grada Korčule za 2020. godinu

Cjeloviti tekst Programa možete pročitati na poveznici.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.