Rješenje o izboru potpredsjednice Gradskog vijeća

Na temelju članka 62. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 25. i 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 4/13-pročišćeni tekst i 1/16), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 1. konstituirajućoj sjednici održanoj dana 19. lipnja 2017. godine donijelo

R J E Š E N J E
o izboru potpredsjednice Gradskog vijeća

1. MARIJA ŠEGEDIN, bira se za potpredsjednicu Gradskog vijeća.

2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 013-03/17-01/ 05
URBROJ: 2138/01-17-01- 1
Korčula, 19. lipnja 2017.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić