Rješenje o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića Korčula

Na temelju članka 37.  stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13), članka 44. stavka 1. točke 2. Zakona o ustanovama („narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 74. stavka 1. točke 7. i članka 127. stavka …

Na temelju članka 37.  stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13), članka 44. stavka 1. točke 2. Zakona o ustanovama („narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 74. stavka 1. točke 7. i članka 127. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14), Gradonačelnik Grada Korčule dana 26. ožujka 2015. godine donio je

R J E Š E N J E
o razrješenju ravnateljice Dječjeg vrtića Korčula

1. FANICA IVELJA razrješuje se dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića Korčule, s danom 31. ožujka 2015. godine, radi prestanka radnog odnosa zbog odlaska u mirovinu.

2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom odnošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

O b r a z l o ž e n j e

Temeljem sklopljenog sporazuma o prestanku ugovora o radu (radnog donosa) od 27. veljače 2015., zaključno s danom 31. ožujka 2015. godine prestaje ravnateljici ugovor o radu, odnosno radni odnos, čime tim danom prestaje i dužnost ravnateljice Dječjeg Vrtića Korčula, na koje je imenovana postavljena, odnosno imenovana Rješenjem od 27. veljače 2014. godine, na vrijeme od četiri godine, počevši od 4. ožujka 2014. godine.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u izreci ovog Rješenja.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ovog Rješenja nije dopuštena žalba. Protiv ovog Rješenja može se u roku 15 dana od dana primitka ovog Rješenja tužbom pokrenuti sudski (radni) spor pred Općinskim sudom u Korčuli.

KLASA: 013-03/15-01/01

URBROJ: 2138/01-02-15-3

Korčula, 26. ožujka 2015.

GRADONAČELNIK

Andrija Fabris, ing.