ŠOK: Javni natječaj za davanje poslovnih prostora u zakup prikupljanjem pisanih ponuda

Ustanova Športski objekti Korčula raspisuje javni natječaj za zakup 5 odvojenih poslovnih prostora u Gradskom bazenu Gojko Arneri, Žrnovo 1125, na Ekonomiji, u Korčuli, u prizemlju bazena, na zapadnoj strani objekta. Rok za dostavu ponuda je do 14. lipnja 2013. godine do 12,50 sati, bez obzira na način dostave ponude.

ŠPORTSKI OBJEKTI KORČULA

J A V N I    N A T J E Č A J
za davanje poslovnih prostora u zakup prikupljanjem pisanih ponuda

1. Daje se u zakup 5 odvojenih poslovnih prostora u Gradskom bazenu Gojko Arneri, Žrnovo 1125, na Ekonomiji, u Korčuli, u prizemlju bazena, na zapadnoj strani objekta.

Od 5 odvojenih poslovnih prostora, tri (3) su površine 40 m2, a dva (2) su površine 80 m2. Završni radovi na uređenju prostora će se odraditi po sklapanju ugovora o zakupu, za svaki prostor pojedinačno, o trošku Ustanove.

Prostori se mogu pogledati svakim radnim danom uz prethodni dogovor sa ravnateljem Ustanove  (tel. 091 5300156 ).

2. Poslovni prostori daju se za trgovačku djelatnost (osim hrane), zdravstvenu djelatnost, uredsku djelatnost, uslužnu djelatnost ili djelatnost članskih organizacija.

3. Početna (mjesečna) cijena zakupnine iznosi 2.700,00 kn + PDV, za prostore od 40 m2 te 4.000,00 + PDV za prostore od 80 m2.  U cijenu zakupnine uračunati su troškovi vode do 10 m3 mjesečno te troškovi odvoza smeća. Uz svaki poslovni prostor osigurana su četiri (4) parkirna mjesta na parceli zgrade bazena. (Zakupnina će se godišnje usklađivati prema službenim podacima Državnog zavoda za statistiku koje se odnose na indeks potrošačkih cijena. )

4. Trošak strujnog priključka, kao i trošak mjesečnih računa za el. energiju snosi zakupnik.

5. Poslovni prostor daju se u zatečenom stanju. Zakupnik je dužan opremiti prostor opremom potrebnom za obavljanje djelatnosti, o svom trošku, uz prethodnu suglasnost Ustanove. Zakupnik je dužan održavati poslovni prostor o svom trošku.

6. Zakupnik je dužan plaćati i sve druge troškove koji proizlaze iz obavljanja djelatnosti.

7. Poslovni prostori daju se u zakup na određeno vrijeme od pet (5) godina. Datum početka zakupa odrediti će se dogovorno, ugovorom, s time da ne može biti kasnije od 01. listopada 2013. godine.

8. Porezne troškove i troškove solemnizacije ugovora o zakupu snosi zakupnik. Solemnizacija ugovora je uvjet sklapanja ugovora.

9. Pravo prvenstva za dodjelu poslovnog prostora u zakup imaju članovi obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, članovi obitelji zatočenog ili nestalog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata, dragovoljci iz Domovinskog rata, te ostali hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji su proveli u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje dvanaest mjeseci, ako nisu korisnici mirovine ostvarene po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05 i 107/07), ako sudjeluju u natječaju i udovoljavaju uvjetima iz najpovoljnije ponude. Ako više osoba ostvaruje prvenstveno pravo, prvenstveni red između tih osoba utvrđuje se odgovarajućom primjenom odredaba Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Prednost pri zakupu poslovnog prostora može se ostvariti samo jednokratno.

10.  Na natječaj se mogu javiti domaće pravne i fizičke osobe koje su registrirane za obavljanje djelatnosti navedenih u točki 2. ovog Natječaja. Ponuda za sudjelovanje u javnom natječaju mora sadržavati:

a) ime i prezime natjecatelja i njegovo prebivalište (za fizičke osobe) odnosno naziv tvrtke sa adresom sjedišta (za pravne osobe);

b) presliku osobne iskaznice za natjecatelja fizičku osobu, te izvornik ili ovjerenu presliku izvoda iz obrtnog registra, ne stariji od šest mjeseci do dana objave ovog natječaja;

c) izvornik ili ovjerenu presliku izvoda iz sudskog registra, ne stariju od šest mjeseci od dana objave ovog natječaja;

d) potvrde Grada Korčula i KTD Hober d.o.o. da nisu njihovi dužnici ni po jednom osnovu, te dokaz da nema nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu ( potvrda Porezne uprave), ne starije od 30 dana od dana javljanja na ovaj natječaj;

e) izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva obrane odnosno Ministarstva unutarnjih poslova kojom se dokazuje svojstvo osobe iz točke 8. ovog natječaja, ne stariju od šest mjeseci od dana objave ovog natječaja;

f) izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o tome da osoba koja se poziva na pravo prvenstva iz točke 8. ovog natječaja nije korisnik mirovine ostvarene na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja, ne starije od šest mjeseci od dana objave ovog natječaja;

g) naznaku djelatnosti koja će se obavljati;

i) ponuđeni iznos mjesečne zakupnine;

j) broj žiro računa ili tekućeg računa s naznakom poslovne banke kod koje je isti otvoren, za povrat jamčevine;

k) kopiju uplatnice o uplaćenoj jamčevini,

l) punomoć osobi koja u ime i za račun natjecatelja dostavlja ponudu, za fizičke osobe ovjerenu od javnog bilježnika, a za pravne osobe potpisanu od strane zakonskog zastupnika.

Ponuda mora biti potpisana (i pečatirana za pravne osobe) od strane fizičke osobe (ili ovlaštenog punomoćnika) odnosno od ovlaštene osobe pravne osobe (zakonskog zastupnika ili ovlaštenog punomoćnika).

11.  Natjecatelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 2000,00 kn, te kopiju uplatnice dostaviti uz ponudu, u protivnom ne može sudjelovati u nadmetanju. Uplatu treba izvršiti na žiroračun Ustanove športski objekti Korčula, broj 2340009-1110463574, poziv na broj OIB, svrha: jamčevina za poslovni prostor. Jamčevina se uračunava u zakupninu. Pravo na povrat jamčevine nema onaj natjecatelj koji odustane od natječaja. Osobi koja je sudjelovala na natječaju, a nije uspjela, jamčevina se vraća.

12.  Pismene ponude dostavljaju se preporučeno putem pošte ili neposredno na adresu Ustanove Športski objekti Korčula, u zatvorenim omotnicama na adresu : Ustanova športski objekti Korčula, Trg A. i S. Radića 1, 20260 Korčula, s naznakom „Prijava na natječaj za zakup poslovnog prostora- ne otvaraj“. Na poleđini omotnice treba naznačiti naziv i adresu natjecatelja. Ponude se dostavljaju u pisarnici Ustanove. Rok za dostavu ponuda je do 14. lipnja 2013. godine do 12,50 sati, bez obzira na način dostave ponude.

13.  Javno otvaranje ponuda biti će dana 14. lipnja 2013. godine s početkom u 13,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Korčule.

14.  Nepotpune i zakašnjele ponude neće se razmatrati.

15.  Otvaranju ponuda mogu biti nazočni natjecatelji osobno, zakonski zastupnik ili osoba koju on opunomoći uz predočenje punomoći koju za fizičke osobe ovjerava javni bilježnik, a za pravne osobe zakonski zastupnik. Fizička osoba dužna je predočiti osobnu iskaznicu, a zakonski zastupnik ili njegov punomoćnik presliku izvoda o registraciji.

16.  Najpovoljnija ponuda je ona ponuda koja sadrži najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine. Ukoliko dvije ili više ponuda bude iste vrijednosti, Ustanova će između takvih natjecatelja organizirati dodatno usmeno nadmetanje, a o mjestu, vremenu i uvjetima nadmetanja takvi natjecatelji će biti posebno obaviješteni najmanje tri dana prije održavanja usmenog nadmetanja. Natjecatelj koji ne pristupi dodatnom nadmetanju gubi pravo daljnjeg sudjelovanja u natječaju, tj. smatrat će se da je odustao od natječaja.

17.  Svi sudionici natječaja biti će obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od 8 dana od dana otvaranja ponuda.

18.  Ustanova  pridržava pravo da do okončanja natječajnog postupka poništi natječaj bez obrazloženja i odgovornosti prema ponuditeljima, odnosno pravo da ne prihvati ni jednu ponudu.

19.  Izabrani zakupnik dužan je sklopiti ugovor o zakupu poslovnog prostora s Ustanovom po uvjetima iz natječaja najkasnije u roku od 8 dana od dana dostavljanja poziva za sklapanje ugovora, u protivnom smatrat će se da je odustao od ponude i gubi pravo na povrat jamčevine.

20.  Zakupnik je obavezan u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora o zakupu uplatiti depozit u visini tri mjesečne zakupnine, kao sredstvo osiguranja, a koji će se u slučaju da zakupnik redovito plaća ugovorene obveze vratiti zakupniku po isteku zakupa.

21.  Zakupnik je dužan izdati bjanko zadužnice u iznosu od pedeset tisuća kuna.

22.  Zakupnik je obvezan osigurati poslovni prostor od požara i vremenskih nepogoda, te policu osiguranja vinkulirati u korist Ustanove, osim ako to već nije osigurala Ustanova. Sklapanje police osiguranja i plaćanje troškova osiguranja uredit će se ugovorom o zakupu.

…….RAVNATELJ
Dalibor Antunović dipl. ing.

U Korčuli 27. svibnja 2013.