Zaključak o davanju suglasnosti na Program rada GK “Ivan Vidali” u 2010.

          Na temelju članka 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09), a u svezi s člankom 20. Statuta Gradske knjižnice «Ivan Vidali», Gradsko vijeće Grada Korčule je na 10. sjednici održanoj dana 3. ožujka 2010. godine donijelo  Z A K …

          Na temelju članka 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09), a u svezi s člankom 20. Statuta Gradske knjižnice «Ivan Vidali», Gradsko vijeće Grada Korčule je na 10. sjednici održanoj dana 3. ožujka 2010. godine donijelo 

Z A K L J U Č A K
o davanju suglasnosti na Program rada Gradske knjižnice «Ivan Vidali» u 2010. godini

           1. Daje se suglasnost na Program rada Gradske knjižnice «Ivan Vidali» u 2010. godinu.

           2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Grada Korčule».

 KLASA: 021-05/10-03/08                                                                       PREDSJEDNIK
URBROJ: 2138/01-01-10-1                                                                GRADSKOG VIJEĆA
Korčula, 3. ožujka 2010.                                                                   Lovro Krstulović, dr. stom.