Zaključak o održavanju manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i sl. u turističkoj sezoni 2015. godine

Na temelju članka 13. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 138/06, 152/08, 43/09, 88/10, 145/11-RUSRH, 50/12, 80/13 i 30/14) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, (8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na …

Na temelju članka 13. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“, broj 138/06, 152/08, 43/09, 88/10, 145/11-RUSRH, 50/12, 80/13 i 30/14) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, (8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 3. sjednici održanoj dana 2. lipnja 2015. godine donijelo

Z A K L J U Č A K
o održavanju manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i sl. u
turističkoj sezoni 2015. godine

1. U svrhu obogaćivanja kulturne, folklorne i gastronomske ponude Grada Korčule  organizirat će se raznovrsne manifestacije na javnim gradskim površinama Grada Korčula i to:

– u (ulici) Foši, Korčula

– Trgu pomirenja, Korčula

– u (ulici) 19. travnja 1921. Plokata, Korčula

– na Trgu kralja Tomislava, Korčula

u predjelu Sv. Anton, Korčula

– u centru mjesta Račišće, Pupnat, Žrnovo – Postrana, Kampuš i Prvo selo, Čara, Zavalatica, i Kneže.

2. Manifestacije iz točke 1. ovog Zaključka održavat će se u razdoblju od 15. svibnja do 1. listopada 2015.godine.

3. Točan raspored mikrolokacija koja će se koristiti, uvjeti korištenja i visina zakupnine utvrdit će se ugovorom o zakupu.

4. Ovaj  Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 335-04/15-02/01

URBROJ: 2138/01-01-15-1

Korčula, 2. lipnja 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA

Joško Cebalo, dipl. iur.