Zaključak o osnivanju Povjerenstva za davanje stanova u najam

KLASA: 371-01/20-01/01
URBROJ: 2138/01-02-20-1
Korčula, 19. veljače 2020.

Na temelju članka 80. i članka 141. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18) te članka  32. Odluke o davanju stanova u najam („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/14), gradonačelnik Grada Korčule dana 19. veljače 2020. godine donio je

Z A K L J U Č A K
o osnivanju Povjerenstva za davanje stanova u najam

  1. Osniva se Povjerenstvo za davanje stanova u vlasništvu Grada Korčule u najam, u sastavu:
    – ŽELJKA MARUNOVIĆ, predsjednica
    – MAGDALENA BORČIĆ, član
    – IVAN BLITVIĆ, član
  2. Mandat članovima Povjerenstva traje četiri godine.
  3. Zadaća Povjerenstva je utvrđivanje prijedloga liste reda prvenstva, razmatranje prigovora i predlaganje konačne liste reda prvenstva na usvajanje gradonačelniku, razmatranje zahtjeva za dodjelu u najam stana osobama iz članka 3. stavka 1. podstavka 2., 3., 4,. 5., 6., i 7. te članaka 6., 7., i 47. Odluke o davanju stanova u najam.
  4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

Tekst Zaključka možete pročitati ovdje.

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.