Zaključak o prihvaćanju inicijative i davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma o suradnji

KLASA: 612-05/18-01/01
URBROJ: 2138/01-01-20-1
Korčula, 31. siječnja 2020.

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 22. sjednici održanoj dana 31. siječnja 2020. godine donijelo

Z A K L J UČ A K
o prihvaćanju inicijative i davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma o suradnji

Tekst Zaključka možete pročitati ovdje.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing