Zaključak o prihvaćanju Izvješća gradonačelnika o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Korčule za 2018. godinu

KLASA: 363-01/18-01/03
URBROJ: 2138/01-02-19-4
Korčula, 4. srpnja 2019.

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18) Gradsko vijeće Grada Korčule je na 17. sjednici održanoj dana 4. srpnja 2019. godine donijelo

Z A K L J U Č A K

  1. Prihvaća se Izvješće gradonačelnika o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Korčule za 2018.

 

  1. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

     PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.