Zaključak o prihvaćanju prijedloga Međuvlasničkog ugovora između Grada Korčule i tvrtke Tommy d.o.o. (2013)

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11 i 3/13), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 21. sjednici održanoj dana 16. travnja 2013. godine donijelo Z A K LJ U Č A K Prihvaća se prijedlog Međuvlasničkog …

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11 i 3/13), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 21. sjednici održanoj dana 16. travnja 2013. godine donijelo

Z A K LJ U Č A K

  1. Prihvaća se prijedlog Međuvlasničkog ugovora između Grada Korčule i tvrtke Tommy d.o.o., kao suvlasnika parkirališta s poslovnim prostorom, izgrađenim na čest. zem. 339/1 k.o. Korčula, na lokaciji „Potok“ u Korčuli, koji čini sastavni dio ovog Zaključka.
    .
  2. Predlaže se Gradonačelniku da sklopi Međuvlasnički ugovor, kako je dan u prijedlogu, i da poduzme sve radnje i donese potrebite odluka u ime Grada Korčule koji proizlaze iz tog Ugovora.
    .
  3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 944-02/13-01/01
URBROJ: 2138/01-01-13-1
Korčula, 16. travnja 2013.

……….PREDSJEDNIK
…….GRADSKOG VIJEĆA
Lovro Krstulović, dr. med. dent.

  • Kompletan tekst Zaključka možete preuzeti ovdje (.pdf)