Zaključak o pristupanju Grada Korčule Udruzi gradova u Republici Hrvatskoj

Na temelju članka 12. i članka 27. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», br.33/01, 60-01-vjerodostojno tumačenje, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 49. točke 26. Statuta Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 6/09) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni …

Na temelju članka 12. i članka 27. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», br.33/01, 60-01-vjerodostojno tumačenje, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 49. točke 26. Statuta Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 6/09) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br. 7/09), a u svezi s člankom 9. stavkom 2. Statuta Udruge gradova u Republici Hrvatskoj, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 16. sjednici održanoj dana 13. listopada 2010. godine donijelo

Z A K L J U Č A K
o pristupanju Grada Korčule Udruzi gradova u Republici Hrvatskoj

1. Grad Korčula pristupa Udruzi gradova u Republici Hrvatskoj (u nastavku teksta: Udruga), nacionalnom udruženju gradova osnovanom radi promicanja zajedničkih interesa gradova, jedinstvenog zagovaranja interesa lokalne samouprave prema Vladi Republike Hrvatske i tijelima državne vlasti te radi poticanja međusobne suradnje gradova.

2. Grada Korčula prihvaća Statut Udruge usvojen na sjednici Skupštine održanoj dana 28. svibnja 2008. godine i Statutarnu odluku o izmjenama Statuta usvojenu na sjednici Skupštine održanoj dana 21. listopada 2009. godine.

3. Grad Korčula stječe sva prava i obveze člana Udruge danom pristupanja Udruzi.
     Prava Grada Korčule, kao člana Udruge su birati i biti biran u sva tijela Udruge, sudjelovati u radu Udruge i njezinih tijela, Skupštine, Predsjedništva i Nadzornog odbora, odlučivati, u skladu sa Statutom, o svim pitanjima u vezi s radom i aktivnostima Udruge, predlagati pokretanje aktivnosti i projekata, predlagati rasprave i rješavanje pitanja od značaja za gradove, pratiti ostvarivanje svih odluka tijela Udruge, sudjelovati u radu stručnih radnih skupina te iznositi svoja stajališta i mišljenje pred tijelima Udruge.

4. Obveza je Grada Korčule redovito plaćati godišnju članarinu koja, u skladu sa Statutom Udruge i odlukom Predsjedništva Udruge, iznosi 0,45 promila Proračuna Grada Korčule.

5. Ovaj  Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Grada Korčule”.

KLASA: 900-01/10-01/01                                                                                             PREDSJEDNIK
URBROJ: 2138/01-01-10-1                                                                                     GRADSKOG VIJEĆA
Korčula, 13. listopada 2010.                                                                                Lovro Krstulović. dr. stom.