Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o ustroju i unutarnjem redu Ustanove „Športski objekti Korčula“

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 15. Statuta  Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14), članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst) a u svezi s člankom 17. i 67. Statuta Ustanove „Športski objekti Korčula“, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 7. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2015. godine donijelo

Z A K L J UČ A K

o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o ustroju i unutarnjem redu Ustanove „Športski objekti Korčula“

1. Daje se suglasnost na prijedlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o ustroju i unutarnjem redu Ustanove „Športski objekti Korčula“ kojeg je utvrdilo Upravno vijeće Ustanove dana 14. listopada 2015. godine, a koji čini sastavni dio ovog Zaključka.

2. Nakon objave i stupanja na snagu predmetnog Pravilnika, obvezuje se  Ustanova da dostavi Upravnom odjelu za opće poslove i mjesnu samoupravu Grada Korčule jedan primjerak važećeg Pravilnika.

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 110-01/15-01/11

URBROJ: 2138/01-01-15-1

Korčula, 15. prosinca 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA

Joško Cebalo, dipl. iur.

Komentiraj