Javni natječaj za davanje u zakup javne površine za postavljanje štanda na lokaciji br. 25

Objavljen je Javni natječaj za davanje u zakup javne površine za postavljanje štanda na lokaciji br. 25. Nadmetanje će se održati dana 11. srpnja 2016., s početkom u 11,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Korčule.

Na temelju članka 7. Odluke o zakupu javnih površina («Službeni glasnik Grada Korčule», broj 2/97, 3/97, 1/99 i 5/08) i Plana korištenja javnih površina na području Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 2/06,3/06,7/08 i 6/10), raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup javne površine za postavljanje štanda

na lokaciji br. 25

  1. Predmet nadmetanja je:

lokacije br. 25 za postavljanje štanda, prema grafičkom prikazu koji je sastavni dio ovog natječaja,

Štand na lokaciji 25 može biti maksimalnih dimenzija 150 x 120 cm.

Tenda koja pokriva štand mora biti u kombinaciji plavo-bijele boje (prugasto), a na ovjesnicama tende dozvoljava se natpis naziva tvrtke ili obrta odnosno amblema (koji ne mogu biti veći od 25 cm).

Eventualno postavljen suncobran uz štand i ostale naprave ne može biti reklamni. Dozvoljava se natpis naziva tvrtke ili obrta odnosno amblema (koji ne mogu biti veći od 25 cm) na ovjesnicama suncobrana. Ukoliko zakupnik ima dva i više suncobrana, svi moraju biti jednoobrazni. Svi suncobrani na svim lokacijama moraju biti bež boje.

Točnu lokaciju, kao i gabarite površine koja se uz štand može koristiti, odredit će Grad Korčula Ugovorom o zakupu javne površine, kao zakupodavac.

2. Rok na koji se lokacije daju u zakup je jedna godina i to od dana sklapanja ugovora do 31. listopada 2016. godine.

3. Nadmetanje će se održati dana 11. srpnja 2016., s početkom u 11,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Korčule, Trg Antuna i Stjepana Radića 1, Korčula.

Pravo sudjelovanja u nadmetanju imaju domaće fizičke (obrtnici) i pravne (trgovačka društva) osobe.

Osobe koje ostvare pravo sudjelovanja na nadmetanju imaju pravo na popust na izlicitiranu cijenu, kako slijedi:

a/ hrvatski branitelji – 10% izlicitirane cijene,

b/ invalidi Domovinskog rata članovi obitelji poginulih, umrlih i nestalih branitelja – 10% izlicitirane cijene.

c/ osobe (kao vlasnici obrta ili isključivi vlasnici trgovačkog društva) koje imaju prebivalište na području Grada Korčule – 3% za svaku navršenu (punu) godinu, a najviše 20 %.

d/ raniji zakupnici javne površine na predmetnim lokacijama računajući od 1995. godine – 3 % za svaku godinu, a najviše 30 %.

Konačna zakupnina ne može iznositi, bez obzira na ostvareni popust, manje nego što je to određeno za lokaciju iz točke 4. ovog natječaja.

4. Početna visina zakupnine iznosi 12.000,00 kn za cijelu sezonu.

5. Jamčevina iznosi 4.000,00 kn i uračunava se u cijenu zakupa. Jamčevinu je potrebno uplatiti prije početka nadmetanja, a ostatak zakupnine plaća se u pet jednakih obroka koji dospijevaju, 1. kolovoza,  15. kolovoza, 1. rujna, 15. rujna i 1. listopada.

6. Jamčevina i ostatak zakupnine uplaćuju se na žiroračun Grada Korčule, broj: HR 4023600001820400008, poziv na broj 68 – 5738, OIB, sa svrhom: jamčevina za nadmetanje ili obrok (navesti redni broj obroka) zakupnine za zakup javne površine.

Cijeli tekst Natječaja možete vidjeti OVDJE.