Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za opće poslove i mjesnu samoupravu Grada Korčule na radno mjesto višeg stručnog suradnika za odnose s javnošću, opće i administrativne poslove

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 89/19 od 20.9.2019. godine. Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objave Javnog natječaja u „Narodnim novinama“.

KLASA: 112-02/19-01/02
URBROJ: 2138/01-03/1-19-2
Korčula, 18. rujna 2019.

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18- u nastavku teksta: ZNS), v.d. pročelnika Upravnog odjela za opće poslove i mjesnu samoupravu Grada Korčule raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J
za prijam u službu u Upravni odjel za opće poslove i mjesnu samoupravu
Grada Korčule na radno mjesto višeg stručnog suradnika za odnose s javnošću,
opće i administrativne poslove
(1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom,
uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca)

 1. Opći uvjeti za prijam u službu su punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima.
 1. Osim općih uvjeta za prijam u službu i raspored na radno mjesto, kandidati/kinje moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
  –   magistar struke ili stručni specijalist društvene struke
  –   najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
  –   aktivno znanje engleskog jezika
  –   položen državni stručni ispit
  –   poznavanje osnovnih programa i rada na PC-u.

   v.d. PROČELNIK
  Srđan Mrše, dipl. iur.

Tekst Javnog natječaja možete preuzeti na poveznici.
Opis poslova, podatke o plaći i način provjere možete preuzeti na poveznici.

Obavijest o održavanju provjere možete preuzeti na poveznici.