Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za proračun i financije

Objavljen je Javni natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za računovodstvo u Upravni odjel za proračun i financije.

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11- u nastavku teksta: ZNS), v.d. pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije Grada Korčule raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J

za prijam u službu u Upravni odjel za proračun i financije

višeg stručnog suradnika za računovodstvo

(1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom,

uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca).

1. Opći uvjeti za prijam u službu su punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima.

2. Osim općih uvjeta za prijam u službu i raspored na radno mjesto, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

–   magistar struke ili stručni specijalist ekonomske struke,

–   najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

–   položen državni stručni ispit,

–   poznavanje osnovnih programa i rada na PC-u.

3. Uvjet stručnog zvanja (stupnja obrazovanja) ispunjavaju i kandidati koji su po ranijim propisima stekli visoku stručnu spremu ekonomske struke.

4. Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima smatra se radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke.

5.  Na javni natječaj mogu se javiti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga, ako zadovolje na probnom radu, polože u roku godine dana od dana prijma u službu.

6. U službu na može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZNS-a.

7. Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja, praktične provjere i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

8. Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru navedeni su na web stranici Grada Korčule, www.korcula.hr.

9. Mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti biti će objavljeno na web stranici Grada Korčule, www.korcula.hr i na oglasnoj ploči Grada Korčule (Gradska vijećnica), najmanje pet dana prije dana održavanja provjere

10. Prijava na javni natječaj obvezno sadrži najmanje: ime i prezime i adresu kandidata, broj telefona i/ili mobilnog telefona, naznaku da se radi o prijavi na predmetni javni natječaj te vlastoručni potpis, uz koju se prilažu prilozi (isprave).

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

–          životopis,

–          dokaz o hrvatskom državljanstvu (neovjerena preslika važeće osobe iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice, a kandidat koji nema nijednu od navedenih isprava, hrvatsko državljanstvo dokazuje preslikom domovnice),

–          dokaz o stručnoj spremi (neovjerena preslika diplome ili uvjerenja/potvrde visokog učilišta o stečenoj stručnoj spremi),

–          dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine (potrebno je dostaviti  isprave navedene u točki a/ i b/):

a/ neovjerenu presliku radne knjižice za razdoblje upisa do 30. lipnja 2013. (preslika svih stranica radne knjižice na kojima postoje upisani podaci i sve stranice gdje se nalaze podaci o zaposlenju i stažu), odnosno elektronički zapisi (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) i/ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

b/ neovjerenu presliku ugovora o radu ili rješenja o prijmu, rasporedu ili premještaju ili potvrdu poslodavca (sve navedene isprave moraju sadržavati vrstu poslova koju je kandidat obavljao, vrstu stručne spreme i struke potrebne /uvjetovane/ za obavljanje tih poslova te vremensko razdoblje obavljanja tih poslova, a ukoliko pojedine navedene isprave ne sadrže sve tražene podatke onda se nedostajući podatak treba dokazati drugom ispravom, npr. potvrdom poslodavca),

–          dokaz o položenom stručnom ispitu (neovjerena preslika potvrde/uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu), ako kandidat ima položen državni stručni ispit,

–          dokaz o nepostojanju zapreka za prijam u službu (vlastoručno potpisana izjava kandidata, dana pod kaznenom i materijalnom odgovornošću, o nepostojanju zapreka za prijam u službu iz članka 15. i 16. ZSN-a).

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti (uvjerenje /medicine rada/ o zdravstvenoj sposobnosti) dostavlja (o svom trošku) izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu, u danom primjerenom roku. Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi u danom roku dokaz o zdravstvenoj sposobnosti smatrat će se da je odustao od prijma u službu.

11. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz (neovjerena preslika rješenja odnosno potvrde/uvjerenja) o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo, dokaz (neovjerena preslika potvrde/uvjerenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja) da je nezaposlena te dokaz (neovjerena preslika ugovora, sporazuma, rješenja, odluke, i sl.) iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

12. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge (isprave) navedene u javnom natječaju.

13. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz  javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Osoba nema pravo podnošenje pravnog lijeka protiv te obavijesti.

14. Prijave  na javni natječaj s dokazima (ispravama) o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 10 dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“, na adresu: Grad Korčula, Upravni odjel za proračun i financije, 20260 Korčula, Trg  Antuna i Stjepana Radića 1, s naznakom: „Natječaj za višeg stručnog suradnika za računovodstvo“, neposrednom predajom u pisarnicu Grada Korčule ili preporučenom pošiljkom.

15. O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

v.d. PROČELNICA

Marica Kosović, dipl. oec.

.

– Tekst natječaja možete pogledati ovdje

– Opis poslova i podatke o plaći i načinu provjere pogledajte ovdje

Objavljeno u NN, br. 32/14 od 12. ožujka 2014.