Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet Grada Korčule na radno mjesto referenta-komunalnog redara

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 89/19 od 20.9.2019. godine. Prijave se podnose u roku od 15 dana od dana objave Javnog natječaja u „Narodnim novinama“.

KLASA: 112-02/19-01/03
URBROJ: 2138/01-06/1-19-2
Korčula, 19. rujna 2019.

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11 i 4/18- u nastavku teksta: ZNS), v.d. pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet Grada Korčule raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J
za prijam u službu u Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša,
gradnju, komunalno gospodarstvo i promet Grada Korčule na radno mjesto referenta-komunalnog redara
(1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca)

  1. Opći uvjeti za prijam u službu su punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima.
  2. Osim općih uvjeta za prijam u službu i raspored na radno mjesto, kandidati/kinje moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:- IV stupanj stručne spreme
    – najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
    – položen državni stručni ispit
    – položen vozački ispit „B“ kategorije
    – poznavanje osnovnih programa i rada na PC-u.

v.d. PROČELNIK
Ivan Blitvić, ing.

Tekst Javnog natječaja možete preuzeti na poveznici.
Opis poslova, podatke o plaći i način provjere možete preuzeti na poveznici.

Obavijest o održavanju provjere možete preuzeti na poveznici.