Javni natječaj za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Korčule prikupljanjem pismenih ponuda

Predmet natječaja je prodaja nekretnina ukupne površine 120 m2, a početna kupoprodajna cijena iznosi 120.000,00 kn.

KLASA: 940-02/19-01/05
URBROJ: 2138/01-02-19-2
Korčula, 27. kolovoza  2019.

Na temelju članka 78. stavka 1. točke 6. Statuta Grada Korčule («Službeni Glasnik Grada Korčule«, broj 3/18), a u svezi s člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), te procjene ovlaštenog sudskog vještaka, raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Korčule
prikupljanjem pismenih ponuda

Ovaj natječaj je objavljen na oglasnoj ploči Grada Korčule (Gradska vijećnica) dana 27. kolovoza 2019. godine. Natječaj u cijelosti možete pročitati ovdje.

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.