Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta

Predmet: Javni poziv o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta

Na temelju članka 131. i 133. Zakona o cestama („Narodne novine“ br. 84/11., 22/13., 54/13., 148/13. i 92/14.) i Upute Središnjeg ureda Državne geodetske uprave o načinu izrade snimke izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta i geodetskih elaborata izvedenog stanja javnih i nerazvrstanih cesta (KLASA:932-01/12-02/182 URBROJ:541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012.) GRAD KORČULA objavljuje

J A V N I  P O Z I V

o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta

Ulica 62 (NC KOR 083), Ulica 63 (NC KOR 084),

Ulica 94 (NC KOR 098) i Ulica 99 – Zapad (NC KOR 102)

 u Gradu Korčuli predio Dominče 

Ovim pozivom Grad Korčula, kao pravna osoba koja upravlja nerazvrstanim cestama na području grada Korčule, obavještava nositelje prava na nekretninama u k.o. KORČULA koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste NC KOR 083 – Ulica 62 (cesta koja se odvaja od ceste oznake DC 118 – Dubrovačka cesta i ide zapadno prema objektima HTP-a Korčula), NC KOR 084 – Ulica 63 (cesta koja se odvaja od ceste oznake DC 118 – Dubrovačka cesta i ide zapadno prema Ulici Zagradac i dalje do Ulice 91 ispred kućnog broja 32), NC KOR 098 – Ulica 94 (spojna cesta između Ulice Zagradac i Ulice 62), NC KOR 102 – Ulica 99 (Zapad) (spojna cesta između Ulice 94 i Ulice 63) da započinje postupak evidentiranja tih nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige i katastar.

Za navedene dionice nerazvrstanih cesta izrađuje se snimka izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta.

Terenska izmjera zemljišta (obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji brine da lomne granice zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene) za potrebe izrade snimke izvedenog stanja i geodetskog elaborata izvršit će se dana 15. studenog 2018. s početkom u 0800 sati.

Ovim putem obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče s gore navedenim nerazvrstanim cestama odnosno česticama zemljišta na kojima su iste izgrađene, o gore navedenom postupku evidentiranja nerazvrstane ceste.

Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta izradit će tvrtka GeoTAG d.o.o. iz Zaboka, S. Radića 1, uz stručni nadzor ovlaštenog inženjera geodezije Nazifovski Iva.

Nositelji prava na nekretninama mogu obaviti javni uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstanih cesta i zatražiti dodatna obrazloženja dana 16. studenog 2018. godine, u vremenu od 08.30 do 09.00 sati, u velikoj vijećnici Grada Korčule, Trg A. i S. Radića 1.

 

GRADONAČELNIK

Andrija Fabris,ing.