Javni poziv za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu

Dubrovačko-neretvanska županija objavila je Javni poziv za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu Dubrovačko-neretvanske županije za 2016. godinu. Rok za podnošenje prijava traje do 15. svibnja 2016. godine u 13 sati.
Temeljem čl. 76. Zakona o sportu („Narodne novine“ broj 71/06 i 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15), čl. 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Zajednice sporta Dubrovačko-neretvanske županije objavljuje

Javni poziv

za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu Dubrovačko-neretvanske županije za 2016. godinu

I.

U Proračunu Dubrovačko-neretvanske županije za 2016. godinu osigurat će se sredstva za financijsku potporu programa gradskih i općinskih sportskih zajednica, granskih sportskih saveza kao i sportskih klubova namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u sportu definiranih prioritetima utvrđenima od strane Povjerenstva Zajednice športa Dubrovačko-neretvanske županije.

Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji će biti na raspolaganju u proračunu Dubrovačko-neretvanske županije za sufinanciranje javnih potreba u sporta u 2016. godini je 2.000.000 kuna. Putem ovog javnog poziva sportskim udrugama dodijelit će se iznos od 905.000 kn i to:

 • za provedbu aktivnosti – 446.500 kn
 • za manifestacije od značaja za županiju – 166.250 kn
 • za vrhunski sport – 237.500 kn
 • za zajedničke programe – 52.250 kn

sportska suradnja – 14.250 kn
– sportske škole – 14.250 kn
– rekreacijske aktivnosti – 9.500 kn
– promicanje sporta u manje razvijenim sportskim sredinama – 14.250 kn

 • za posebne programe – 28.500 kn

– sufinanciranje školovanja trenera – 9.500 kn
– sudjelovanje u programima HOO-a – 19.000 kn

II.

Na ovaj javni poziv mogu se javiti sve udruge sa sjedištem na području Dubrovačko-neretvanske županije, čiji su ciljevi i djelatnost usmjereni ka zadovoljenju javnih potreba u sportu, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Zajednica športa Dubrovačko-neretvanske županije ne ocijeni kao gospodarsku djelatnost u sportu, što je podrobnije određeno u Uputama za prijavitelje.

Udruge koje se javljaju na ovaj javni poziv moraju biti upisane u Registar udruga, Registar sportskih djelatnosti, moraju imati RNO broj, dostaviti dokaz o tome da su uskladile svoje statute s odredbama Zakona o udrugama i podnijele zahtjev Uredu državne uprave za izmjenu podataka u Registru udruga te moraju ispunjavati i sve druge uvjete propisane natječajem, odnosno Uputama za prijavitelje.

III.

Financijska sredstva koja se mogu prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu iznose:

 • za provedbu aktivnosti od 1.000 kn do 20.000 kn
 • za manifestacije od značaja za županiju od 3.000 kn do 40.000 kn
 • za vrhunski sport od 20.000 kn do 180.000 kn
 • za zajedničke programe od 1.000 do 5.000 kn
 • za posebne programe od 1.000 do 5.000 kn.

IV.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti više programa u okviru ovog Poziva, na razdoblje provedbe do 12 mjeseci.

Prijave se podnose na posebnim obrascima i to:

 • Programi sporta:

– Obrazac PP 1 – Prijava programa

– Obrazac PP 2 – Proračun programa

 • Sportske manifestacije:

– Obrazac PM 1 – Prijava manifestacije

– Obrazac PM 2 – Proračun manifestacije

koji se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Zajednice športa Dubrovačko-neretvanske županije i mrežnim stranicama Dubrovačko-neretvanske županije. Uz navedene obrasce potrebno je priložiti i ostalu obveznu dokumentaciju navedenu u Uputama za prijavitelje koje čine sastavni dio ovog Poziva.

V.

S korisnicima kojima će biti odobrena financijska sredstva za programe Zajednica športa Dubrovačko-neretvanske županije sklopit će Ugovor o financiranju/sufinanciranju programa.I.

Rok za podnošenje prijava, neovisno kojim putem se one dostavljaju (poštom ili osobno) istječe 15. svibnja 2016. godine u 13 sati.

Procjenu pristiglih prijava, u skladu s kriterijima za financiranje programa u sportu, izvršit će Povjerenstvo Zajednice športa Dubrovačko-neretvanske županije.

VII.

Prijave koje ne udovoljavaju gore navedenim uvjetima i uvjetima određenim u Uputama za prijavitelje, koje su nepotpune, pogrešno ispunjene ili pristignu izvan roka neće se razmatrati.

VIII.

Prijave se, na propisanim obrascima šalju ili neposredno predaju na sljedeću adresu:

Zajednica športa Dubrovačko-neretvanske županije

Liechtensteinov put 10

20.000 Dubrovnik

Uz napomenu:

„za Javni poziv za financiranje godišnjeg programa udruga u sportu Dubrovačko-neretvanske županije za 2016. godinu – NE OTVARATI“

IX.

Sva pitanja u svezi ovog Poziva mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: [email protected]

Potrebnu dokumentaciju možete vidjeti OVDJE.