Najava 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule

.

.

.

.

.

.

Na temelju članka 113., 114. i 114.a Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16) sazivam 16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

za dan 29. studenog (utorak) 2016. godine,

s početkom u 18.00 sati,

u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:

 1. Usvajanje zapisnika sa 15. sjednice Gradskog vijeća
 2. Konačni prijedlog odluke o donošenju II. izmjena i dopuna Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Korčule
  Suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog uredenja
  KP_obvezni_prilog_obrazlozenje
  KP_tekstualni_dio
  KP_graficki_dio
 3. Izvješće gradonačelnika o radu za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine
 4. Konačni prijedlog odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta „Rekonstrukcija ulice Šetalište Tina Ujevića
  prilog_opis_projekta
 5. Konačni prijedlog odluke o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša Grada Korčule, Usklađenje 1
  procjena_GRAD_KORCULA
  GRAD_KORCULA_PRILOG_A
  GRAD_KORCULA_PRILOG_B_zahtjevi_ZIS
  prilog_prikaz
 6. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka o odobrenju lokacija za trgovinu na malo putem kioska.

Molim za nazočnost sjednici, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Joško Cebalo, dipl. iur., v.r.