Odluka o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Grada Korčule

Na temelju članka 17. stavka 3. podstavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15 i 118/18), Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“, broj 49/17) te članaka 78. stavka 1. točke 21. i 141. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18), gradonačelnik Grada Korčule dana 13. rujna 2019. godine donio je

O D L U K U 
o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Grada Korčule

Članak 1.

Donosi se plan djelovanja civilne zaštite Grada Korčule (dalje u tekstu: Plan), oznaka dokumenta: „Srpanj, 2019.“, a nakon što je donesena Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Korčulu.

Članak 2.

Plan se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela.

Članak 3.

Plan je sastavni dio ove Odluke.

Članak 4.

Dio  Plana koji se odnosi na priloge neće se objaviti na mrežnoj stranici Grada Korčule niti u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 810-01/17-01/08
URBROJ: 2138/01-02-19-8
Korčula, 13. rujna 2019.

                                                                                                                    GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.

Plan djelovanja civilne zaštite Grada Korčule možete preuzeti ovdje.