Odluka o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Korčulu

KLASA: 320-0/18-01/03
URBROJ: 2138/01-01-19-73
Korčula, 4. srpnja 2019.

Na temelju članka 29. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18 i 115/18), članka 47. stavka 1. točke 27. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18) te članka 61. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 17. sjednici održanoj dana 4. srpnja 2019. godine donijelo

O D L U K U
o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Korčulu

 Članak 1.

Donosi se Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za  Grad Korčulu (dalje u tekstu: Program).

Članak 2.

Program je sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske
Prilog 1
Prilog 2
Kopija katastarskog plana 1
Kopija katastarskog plana 2
Kopija katastarskog plana 3
Pregledne karte

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.