Odluka o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Korčule

Na temelju članka 19. stavka 1. podstavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst ), članka 3. stavka 1. točke 7., članka 4. stavka 1., članka 22. stavka 1. točke …

Na temelju članka 19. stavka 1. podstavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst ), članka 3. stavka 1. točke 7., članka 4. stavka 1., članka 22. stavka 1. točke 4., članka 30. stavka 1. točke 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 35. stavka 8. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06), članka 101. stavka 1., članka 102. i članka 107. stavka 3. Zakona o cestama („Narodne novine“, broj 84/11), članka 49. stavka 1. točke 27. Statuta Grada Korčula („Službeni glasnik Grada Korčula“, broj 6/09,3/13, 4/31-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčula je na 7. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2015. godine donijelo

O D L U K U

o izmjeni Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Korčule

Članak 1.

U Odluci o nerazvrstanim cestama na području Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule, broj 6/12) u Popisu nerazvrstanih cesta na području Grada Korčule, kao sastavnim dijelom Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Korčule, pod I. K.O. KORČULA, pod red. br. 71 Javna ulica, broj: „951“ mijenja se i glasi: „951/1“.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 406-09/12-01/01

URBROJ: 2138/01-01-15-2

Korčula, 15. prosinca 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA

Joško Cebalo, dipl. iur.