Odluka o izmjeni Odluke o upravljanju garažom i parkirališta na terasi iznad garaže u svrhu organiziranja javnog parkiranja

Na temelju članka 74. stavka 1. točke 4. i članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst) a u svezi s točkom 2. Zaključka Gradskog vijeća, KLASA: 021-05/09-03/33, URBROJ: 2138/01-1-09-1, od 4. prosinca 2009. godine, Gradonačelnik …

Na temelju članka 74. stavka 1. točke 4. i članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst) a u svezi s točkom 2. Zaključka Gradskog vijeća, KLASA: 021-05/09-03/33, URBROJ: 2138/01-1-09-1, od 4. prosinca 2009. godine, Gradonačelnik Grada Korčule dana 16. srpnja 2014. godine donio je

.

.

O D L U K U

o izmjeni Odluke o upravljanju garažom i parkirališta na terasi iznad garaže u svrhu organiziranja javnog parkiranja

Članak 1.

U Odluci o upravljanju garažom i parkirališta na terasi iznad garaže u svrhu organiziranja javnog parkiranja od 10. srpnja 2014. godine u članku 4. stavak 4. mijenja se i glasi:

„Pravo parkiranja u garaži bez plaćanja naknade ima Grad Korčula za tri osobna vozila te druge osobe prema posebnoj odluci Gradonačelnika, za što će Hober izdati potrebni broj kartica.“

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

.

KLASA: 211-01/14-03/08

URBROJ: 2138/01-02-14-2

Korčula, 16. srpnja 2014.

GRADONAČELNIK

Vinko Kapelina, dipl. oec.