Tag: Akti Gradonačelnika

Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2016. godini na području Grada Korčule

Na temelju članka 14. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10), članka 74. stavka 1. točke 22. i članka 127. stavka 1. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14), Glave II. točke 3. podtočke c) Programa …

Plan vježbi civilne zaštite u 2016. godini

Temeljem članka 17. stavka 3. podstavka 2. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15) te članka 74. stavka 1. točke 21. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14), gradonačelnik Grada Korčule dana 6. travnja 2016. godine …

Plan nabave Grada Korčule za 2015. godinu

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13 i 143/13-Odluka USRH) i članka 74. stavka 1. točke 9. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14), gradonačelnik Grada Korčule dana 19. lipnja 2015. godine …

Plan prijma u službu za 2015. godinu

Na temelju članka  9. i 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11), gradonačelnik Grada Korčule dana 19. lipnja 2015. godine donio je P L A N prijma u službu za 2015. godinu …