Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule_2012

Na temelju ĉlanka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), članka 49. točke 24. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 6/09.) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. …

Na temelju ĉlanka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, br. 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), članka 49. točke 24. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 6/09.) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 7/09 i 8/11), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 13. sjednici održanoj dana 12. lipnja 2012. godine donijelo

O D L U K U
o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule

I. PREDMET ODLUKE I POLAZNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom utvrđuju se osnovna polazišta i ciljevi temeljem kojih će se izraditi i donijeti II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 02/03, 03/08 i 03/11; dalje u tekstu: Plan).
(2) Nositelj izrade Plana je Jedinstveni upravni odjel Grada Korčule (dalje u tekstu: Nositelj).
(3) Koordinator izrade Plana ispred Nositelja je Ivan Blitvić, ing. građ., voditelj Odsjeka za gospodarenje prostorom, gospodarstvo i društvene djelatnosti u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Korčule.

  • Kompletan tekst Odluke možete pogledati ovdje (.pdf)