Odluka o izradi Strategije razvoja Grada Korčule 2015. – 2020.

Na temelju članka 49. stavka 1. točke 25. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule …

Na temelju članka 49. stavka 1. točke 25. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 62. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 2. sjednici održanoj dana 11. svibnja 2015. godine donijelo

O D L U K U

o izradi Strategije razvoja Grada Korčule 2015. – 2020.

Članak 1.

Pristupa se izradi Strategije razvoja Grada Korčule za razdoblje od 2015. do 2020. godine.

Članak 2.

(1) Strategijom razvoja Grada Korčule od 2015. do 2020. godine (dalje u tekstu: Strategija) utvrdit će se razvojni ciljevi usmjereni prema društveno-gospodarskom razvoju Grada Korčule.

(2) Ciljevi koji se trebaju ostvariti Strategijom su prije svega:

– utvrđivanje lokalnih potreba te povezivanje s regionalnim, državnim prioritetima te Europskom strategijom za pametan, održiv i uključiv rast, a što će pružiti osnovu za strateško planiranje i izradu razvojnih programa svih partnera u kojima su zastupljene interesne skupine,

– stvaranje uvjeta za osiguranje potpora u svim društveno-gospodarskim područjima, a u cilju povećanja i optimalnog korištenja njihovog razvojnog potencijala,

– stvaranje podloge za pripremu i apliciranje projekata prema EU i drugim fondovima,

– stvaranje podloge za razvoj koordinirane, sustavne i strateški usmjerene suradnje na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini, s partnerima iz drugih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz Hrvatske i inozemstva,

– stvaranje uvjeta za razvoj sustava energetske učinkovitosti i održivo gospodarenje prirodnim resursima te zaštitu okoliša.

Članak 3.

(1) Za potrebe izrade Strategije imenovat će se partnersko vijeće u koje će biti uključeni predstavnici civilnog, javnog i privatnog sektora, a po potrebi i radne skupine koje će okupljati uže interesne skupine.

(2) Ovlašćuje se gradonačelnik za imenovanje radnih tijela iz prethodnog stavka i zadužuje za provođenje aktivnosti vezanih za izradu Strategije.

Članak 4.

Ovlašćuje se gradonačelnik da utvrdi nacrt prijedloga Strategije za javnu raspravu, a po njenom dovršetku i konačni prijedlog Strategije koji će uputiti Gradskom vijeću na donošenje.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 302-01/15-01/01

URBROJ: 2138/01-01-15-1

Korčula, 11. svibnja 2015.

PREDJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA

Joško Cebalo, dipl. iur.