Odluka o o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke na području grada Korčule

KLASA: 412-04/20-01/01
URBROJ: 2138/01-01-20-1
Korčula, 31. siječnja 2020.

Na temelju članka 11. Zakona o turističkoj pristojbi („Narodne novine“ broj 52/19), članka 5. Pravilnika o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe („Narodne novine“ broj 71/19) te članka 47. stavka 1. točke 27. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18) te članka 61. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 22. sjednici održanoj dana 31. siječnja 2020. godine donijelo

O D L U K U
o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke na području grada Korčule

Tekst Odluke možete pročitati ovdje.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.