Plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Korčule za 2019. godinu

KLASA: 214-02/19-01/08
URBROJ: 2138/01-02-19-1
Korčula, 15. svibnja 2019.

P L A N
unapređenja zaštite od požara na području Grada Korčule za 2019. godinu

Temeljem Procjene ugroženosti od požara i dosadašnjih iskustava u pogledu priprema i provođenja operativnih mjera i zadaća na planu brzog i djelotvornog otkrivanja i dojave i gašenja nastalih požara ovim se Planom utvrđuju određene mjere i zadaće za unapređenje zaštite od požara na području Grada Korčule u 2019. godini.

Detaljnije o Planu možete pročitati ovdje.

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris ing.