Poziv na 7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

7. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 12. veljače s početkom u 18:00 sati u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Na temelju članka 113., 114. i 114.a Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16) sazivam 7. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

za dan 12. veljače (ponedjeljak) 2018. godine,
s početkom u 18.00 sati,
u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:

 1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća
 2. Konačni prijedlog odluke o porezima Grada Korčule
 3. Konačni prijedlog odluke o prirezu poreza na dohodak
 4. Konačni prijedlog odluke o socijalnoj skrbi
 5. Konačni prijedlog odluke o komunalnom doprinosu
  Grafički prikaz zone I. 
 6. Konačni prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Korčule
 7. Konačni prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o rasporedu i namjeni novčanih sredstava ostvarenih prodajom nekretnina u vlasništvu Grada Korčule
 8. Pismo namjere za prodaju Gradu Korčuli čest. zem. 458, 459/4, 459/5, 459/6 i 460/2 ZU 573 k.o. Korčula
  Procjembeni elaborat 
 9. Konačni prijedlog odluke o prijenosu 3% suvlasničkog udjela Grada Korčule u trgovačkom društvu NPKLM vodovod d.o.o. na Općinu Lumbarda
 10. Konačni prijedlog programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Korčule
 11. Konačni prijedlog programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Korčule za 2018. godinu
 12. Konačni prijedlog pravilnika o kreditiranju studenata s područja Grada Korčule
 13. Objava javnog poziva za isticanje kandidature za članove Savjeta mladih Grada Korčule
  Prijavnica za isticanje kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Korčule
 14. Prijedlog zaključka o rasporedu sredstava iz Proračuna Grada Korčule za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika  u 2018. godini
 15. Ponuda za pravo prvokupa 2 konobe u podrumu čest. zgr. 101 k.o. Korčula.
  Prijedlog zaključka o korištenju prava prvokupa dviju konoba u čest. zgr. 101, z.u. 347, k.o. Korčula

Molim za nazočnost sjednici, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing., v.r.