Poziv za 19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

19. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 25. siječnja (petak) 2013. godine, s početkom u 18.00 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli

Na temelju članka 113., 114. i 113.a Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 7/09 i 8/11) sazivam 19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule za dan 25. siječnja (petak) 2013. godine, s početkom u 18.00 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Predlažem sljedeći

D n e v n i    r e d:

  1. Usvajanje zapisnika sa 18. sjednice Gradskog vijeća
  2. Konačni prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja „GZ Dominče“
    (grafički prikaz – UPU „GZ Dominče“)
  3. Konačni prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o ustroju upravnih tijela
  4. Konačni prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o osnivanju ustanove „Športski objekti Korčula“
  5. Konačni prijedlog Odluke o izmjenama Ugovora o osnivanju Centra za kulturu „Festival Korčula“ kao osnivačkog akta Centra za kulturu „Festival Korčula“
  6. Raspored sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika za siječanj-lipanj 2013. godinu
  7. Ponuda za pravo prvokupa stana u čest. zgr. 181/3 k.o. Korčula (Korčula)

S poštovanjem,

…………PREDSJEDNIK
……..GRADSKOG VIJEĆA
Lovro Krstulović, dr. med. dent., v.r.