Poziv za 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

3. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 02. lipnja (utorak) 2015. godine u 18:00 sati u Gradskoj vijećnici.

Na temelju članka 113., 114. i 114.a Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst) sazivam 3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

za dan 2. lipnja (utorak) 2015. godine,

s početkom u 18.00 sati,

u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:

1. Usvajanje zapisnika sa 2. sjednice Gradskog vijeća

2. Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju gradskih kotara i mjesnih odbora na području Grada Korčule

3. Konačni prijedlog odluke o održavanju i izgradnji nerazvrstanih cesta na području  Grada Korčule

4. Izvješće o radu Ustanove „Športski objekti Korčula“ za 2014. godinu

5. Program rada Ustanove „Športski objekti Korčula“ za 2015. godinu

6. Izvješće o radu Gradske knjižnice „Ivan Vidali“ u 2014. godini

7. Program rada Gradske knjižnice „Ivan Vidali“ u 2015. godini

8. Izvješće o radu Centra za kulturu Korčula za 2014. godinu

9. Plan rada Centra za kulturu Korčula za 2015. godinu

10. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju načelnika Stožera  zaštite i spašavanja Grada Korčule

11. Prijedlog Zaključka o održavanju manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i sl. u turističkoj sezoni 2015. godini

12. Prijedlog Zaključka o odobrenju lokacije za trgovinu na malo putem štandova i klupa

13. Ponuda Marina Curaća za pravo prvokupa poslovnog prostora u čest. zgr. 579/1 z.u. 752 k.o. Korčula.

Molim za nazočnost sjednici, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA

Joško Cebalo, v.r.