KTD Hober – natječaj za prijam u radni odnos za obavljanje sezonskih poslova

UTOVARIVAČ OTPADA (M/Ž), 2  IZVRŠITELJA/ICE. Rok za prijavu: 8 dana od dana objave natječaja.

KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO HOBER D.O.O.
PLOKATA 19.TRAVNJA 1921. BR.40.
20260 KORČULA

Na temelju članka 15. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, direktor KTD-a Hober d.o.o. dana 29. travnja 2024. godine raspisuje

N A T J E Č A J
za prijam u radni odnos za obavljanje sezonskih poslova:
U T O V A R I V A Č   O T P A D A  (M/Ž)
2  IZVRŠITELJA/ICE

  • Ugovor na određeno vrijeme – 3 mjeseca
  • Puno radno vrijeme
  • Probni rad – 1 mjesec
  • Mogućnost produženja ugovora o radu

Početak rada: ODMAH PO OKONČANJU NATJEČAJA.

Na ovaj natječaj mogu se ravnopravno prijaviti kandidati oba spola, a riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod.

Opis poslova i zadataka:
• podizanje posuda za otpad, prijenos do vozila, utovar otpada u vozilo i vraćanje posuda za otpad na mjesto odakle su prethodno uzete i čišćenje mjesta utovara u vozilo,
• utovar drugog materijala s javnih površina ili od građana u vozilo,
• istovar otpada iz vozila na odlagalište ili na drugu za to predviđenu lokaciju,
• obvezno koristi HTZ – u opremu i odgovoran je za primjenu sredstava zaštite na radu,
• obavlja i druge poslove po nalogu voditelja službe, tehničkog direktora i/ili direktora Društva.

Uvjeti:
• završena osnovna škola
• vozačka dozvola B kategorije

 Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:
• životopis;
• presliku osobne iskaznice;
• svjedodžbu osobne škole (preslika dokaza o završenoj osnovnoj školi);
• uvjerenje da se protiv kandidata_kinje ne vodi kazneni postupak;
• kontakt podaci (broj mobitela ili telefona ili e-mail).

Rok za prijavu: 8 dana od dana objave natječaja

Prijave na natječaj s traženom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu:
KTD Hober d.o.o.,  Plokata 19. travnja 1921. br. 40.,  20260 Korčula s naznakom „Za natječaj utovarivač otpada u roku od 8 dana od dana objave na web stranicama Društva (www.hober.hr) i Grada Korčule (www.korcula.hr).

Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati.

S kandidatima prijavljenim na natječaj, koji ispunjavaju uvjete natječaja, obaviti će se intervju o čemu će kandidati biti naknadno obaviješteni.
Ako kandidat ne pristupi intervjuu smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

KTD Hober d.o.o. kao provoditelj natječaja, zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

Direktor
Marko Milat

*Natječaj je objavljen na internet stranicama KTD-a Hober d.o.o. i Grada Korčule dana: 30. travnja 2024.
Natječaj možete preuzeti na poveznici.