Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi Dubrovačko-neretvanske županije za 2012. godinu

Podsjećamo sve zainteresirane da je do 24. rujna 2011. godine otvoren natječaj za prijavljivanje Programa javnih potreba u kulturi od intreresa za DNŽ, koji će se sufinancirati sredstvima Proračuna DNŽ za 2012. godinu

           .

R E P U B L I K A    H R V A T S K A
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
                                 
Ž U P A N

Klasa:612-01/11-01/12
Urbroj:2117/1-01-11-01
Dubrovnik, 13. kolovoza 2011. godine

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine Republike Hrvatske” broj: 47/90, 27/93 i 38/09) Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za obrazovanje kulturu i šport,  o b j a v lj u j e

P O Z I V
za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi
Dubrovačko-neretvanske županije za 2012. godinu

I.

U Proračunu Dubrovačko-neretvanske županije osiguravaju se sredstva za Javne potrebe u kulturi a to su djelatnosti u kulturi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za Županiju, a koje Dubrovačko-neretvanska županija utvrdi kao takve i one koje su utvrđene Zakonom ili posebnim propisima, a osobito:

 • knjiga,
 • nakladništvo,
 • likovna umjetnost,
 • glazbena,
 • scenska,
 • dramska umjetnost,
 • film i kinematografija,
 • kulturno umjetnički amaterizam,
 • nove medijske kulture,
 • međunarodna kulturna suradnja,
 • europske integracije.

II.

Pravo podnošenja prijedloga na ovaj Poziv imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost kulture, udruge koje obavljaju djelatnost kulture, te jedinice lokalne samouprave.

III.

Prijave se podnose na odgovarajućim obrascima (za svaki program posebna prijavnica) koje se mogu dobiti u Centralnoj pisarnici Županije, Gundulićeva poljana 1, Dubrovnik ili na web stranici http://www.dubrovnik-neretva.hr.

Uz prijavnicu, potrebno je dostaviti obrazložene prijedloge programa.

Prihvaćeni programi sufinancirat će se kroz Program javnih potreba u kulturi Dubrovačko-neretvanske županije u 2012. godini, a prema mogućnostima Proračuna Županije.

IV.

Program javnih potreba u kulturi Dubrovačko-neretvanske županije donosi Županijska skupština na prijedlog Župana, a sukladno članku 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi.

V.

Podnositelji zahtjeva dostavljaju svoje programe s odgovarajućim dokumentima na adresu:

Dubrovačko-neretvanska županija
Upravni odjel za obrazovanje kulturu i šport
Pred Dvorom 1
20000 Dubrovnik

VI.

Natječaj je otvoren od 13. kolovoza do 24. rujna 2011. godine.

Za knjigu i nakladništvo natječaj je otvoren trajno.

VII.

Nepotpune, neobrazložene, troškovnikom nerazrađene prijave, te prijave korisnika sredstava Programa javnih potreba u kulturi za 2011. godinu koji ne dostave Izvješće o utrošku sredstava neće se uzeti u razmatranje za dodjelu sredstava.

           ŽUPAN
Nikola Dobroslavić, v.r.