Program o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Korčule za 2019. godinu

KLASA: 612-01/18-01/20
URBROJ: 2138/01-01-19-2
Korčula, 23. prosinca 2019.

Na temelju članka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 109/07, 36/09, 150/11, 142/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 47. stavka 1. točke 27. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18),  Gradsko vijeće Grada Korčule je na 21. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2019. godine donijelo

P R O G R A M
o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Korčule za 2019. godinu

Cjeloviti tekst Programa možete pročitati na poveznici.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.