Rješenje o izboru člana Odbora za javna priznanja

KLASA: 013-03/19-01/07
URBROJ: 2138/01-01-19-1
Korčula, 4. srpnja 2019.

Na temelju članka 67. a u svezi s člancima 31., 47. i 170. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 17. sjednici održanoj dana 4. srpnja 2019. godine donijelo

R J E Š E N J E
o izboru člana Odbora za javna priznanja

  1. ANTON BOROVINA bira se za člana Odbora za javna priznanja, umjesto IVONE KAPOR, kojoj je temeljem stavljanja vijećničkog mandata u mirovanje od 30. svibnja 2019. godine i mandat člana Odbora za javna priznanja u mirovanju od 30. svibnja 2019. godine.
  1. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

     PREDSJEDNIK
    GRADSKOG VIJEĆA
    Marko Skokandić, ing.