Zaključak o osnivanju Povjerenstva za davanje stanova u najam

Na temelju članka 75. I članka 127.stvaka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09,3/13,4/13-pročišćeni tekst i 5/14), te članka 32. Odluke o davanju stanova u najam („Službeni glasnik Grada Korčule, broj ), Gradonačelnik Grada Korčule dana 4. rujna 2014. godine donio je …

Na temelju članka 75. I članka 127.stvaka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09,3/13,4/13-pročišćeni tekst i 5/14), te članka 32. Odluke o davanju stanova u najam („Službeni glasnik Grada Korčule, broj ), Gradonačelnik Grada Korčule dana 4. rujna 2014. godine donio je sljedeći

. . . . . . . . . . . Z A K L J U Č A K

o osnivanju Povjerenstva za davanje stanova u najam

1. Osniva se Povjerenstvo za davanje stanova u vlasništvu Grada Korčule u najam.

2. U Povjerenstvo se imenuju:

– MIRJANA BURICA ŽUVELA, predsjednica

– IVAN BLITVIĆ, član i

– KATARINA VOJVODIĆ ZUPET, član.

3. Zadaće Povjerenstva su utvrđivanje prijedloga liste reda prvenstva, razmatranje prigovora i predlaganje konačne liste reda prvenstva na usvajanje Gradonačelniku, razmatranje zahtjeva za dodjelu u najam stana osobama iz članka 3. stavak 1.podstavak 2.,3.,4.,5.,6. i 7., te članaka 6, 7. i 47. ove Odluke.

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 371-01/14-01/03

URBROJ: 2138/01-02-14-02

Korčula, 4. rujna 2014.

GRADONAČELNIK

Vinko Kapelina, dipl. oec.

Dostaviti:

– Imenovanima

– Pismohrana, ovdje