Zaključak o davanju suglasnosti na Plan rada Centra za kulturu Korčula za 2011. godinu

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, br. 7/09), a u svezi s člankom 48. i 49. Statuta Centra za kulturu Korčula, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 8. sjednici održanoj dana 27. listopada 2011. godine donijelo Z A …

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, br. 7/09), a u svezi s člankom 48. i 49. Statuta Centra za kulturu Korčula, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 8. sjednici održanoj dana 27. listopada 2011. godine donijelo

Z A K L J UČ A K
o davanju suglasnosti na Plan rada Centra za kulturu Korčula za 2011. godinu

  1. Daje se suglasnost na Plan rada Centra za kulturu Korčula za 2011. godini.
  2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Grada Korčule”.

KLASA: 612-01/11-01/10                                                                      
URBROJ: 2138/01-01-11-2                                                  
Korčula, 27. listopada 2011.                                                           

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Lovro Krstulović, dr. med. dent