Zaključak o nekorištenju prava prvokupa 1/8 dijela čest. zgr. 807 z.u. 589, k.o. Korčula

KLASA: 944-03/19-01/03
URBROJ: 2138/01-02-19-2
Korčula, 22. svibnja 2019.

Na temelju članka 43. Zakona o otocima („Narodne novine“, broj 116/18), članka 78. stavka 1. točke 6. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18), te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), gradonačelnik Grada Korčule je donio

Z A K L J U Č A K
o nekorištenju prava prvokupa 1/8 dijela čest. zgr. 807 z.u. 589, k.o. Korčula

 1. Grad Korčula, sukladno Zakonu o otocima (NN 116/18), neće koristiti pravo prvokupa za kupnju 1/8 dijela čest. zgr. 807 z.u. 589 k.o. Korčula, ukupne površine 101 m2, u naravi dio stojne kuće na otoku Vrniku, vlasnika Davora Fabrisa iz Korčule, Cvjetno naselje 5, OIB: 52079546159, po cijeni od 11.000,00 EUR-a.
 2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

  GRADONAČELNIK
  Andrija Fabris, ing.

  DOSTAVITI:
  1.  Davor Fabris, Korčula, Cvjetno naselje 5
  2.  Ministarstvo državne imovine, Zagreb, Dežmanova 10
  3.  Dubrovačko-neretvanska županija, Dubrovnik, Pred Dvorom 1
  4. Pismohrana