Zaključak o prigovoru Lea Bosnića na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Korčulu

KLASA: 320-02/18-01/03
URBROJ: 2138/01-01-19-72
Korčula, 4. srpnja 2019.

Na temelju članka 29. stavka 8. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18 i 115/18) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18) Gradsko vijeće Grada Korčule je na 17. sjednici održanoj dana 4. srpnja 2019. godine donijelo

Z A K L J U Č A K

  1. Ne prihvaća se prigovor Lea Bosnića „Bagatela“ iz Blata na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Korčulu, da se čest. zem. 314/162, 314/163 i 314/164 k.o. Čara izuzmu iz Programa jer, kako podnositelj prigovora navodi, su u njegovom izvanknjižnom vlasništvu, a iz razloga što su navedene nekretnine upisane u vlasništvu i posjedu Republike Hrvatske, i kao takve su uključene u prijedlog Programa.

 

  1. Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Korčulu sačinjen je na temelju popisa poljoprivrednog zemljišta kojeg je Gradu Korčuli dostavila Državna geodetska uprava-Središnji ured iz Zagreba.

 

  1. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

     PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.