Zaključak o prihvaćanju Izvješća gradonačelnika o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Korčule za 2018. godinu

KLASA: 363-01/18-01/02
URBROJ: 2138/01-01-19-4
Korčula, 4. srpnja 2019.

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 17. sjednici održanoj dana 4. srpnja 2019. godine donijelo

Z A K L J U Č A K

  1. Prihvaća se Izvješće gradonačelnika o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Korčule za 2018.

 

  1. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

    PREDSJEDNIK
    GRADSKOG VIJEĆA
    Marko Skokandić, ing.