Zaključak o Programu rada Gradskog muzeja u Korčuli za 2019. godinu

KLASA: 612-05/19-01/01
URBROJ: 2138/01-01-19-2
Korčula, 8. svibnja 2019.

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), a u svezi s člankom 20. Statuta Gradskog muzeja, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 16. sjednici održanoj dana 8. svibnja 2018. godine donijelo

Z A K L J U Č A K

Tekst Zaključka možete pročitati ovdje.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing