Zaključak o Programu rada i financijski plan Gradske knjižnice „Ivan Vidali“ za 2019. godinu.

KLASA: 612-04/19-01/03
URBROJ: 2138/01-01-19-2
Korčula, 8. svibnja 2019.

 Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), a u svezi s člankom 20. Statuta Gradske knjižnice „Ivan Vidali“, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 16. sjednici održanoj dana 8. svibnja 2019. godine donijelo

Z A K L J U Č A K

Tekst Zaključka možete pročitati ovdje.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.