Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića Korčula za radnu 2010./2011. godinu

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 7/09), a u svezi s člankom 43. stavkom 1. točkom 4. podstavkom 4. Statuta Dječjeg vrtića Korčula, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 9. sjednici održanoj dana 14. studenog 2011. godine donijelo

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića Korčula za radnu  2010./2011. godinu

  1. Prihvaća se Izvješće o radu Dječjeg vrtića Korčula za radnu 2010./2011. godinu.
  2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 601-01/11-01/11
URBROJ: 2138/01-01-11-2
Korčula, 14. studenog 2011.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Lovro Krstulović, dr. med. dent.

Komentiraj