Grad Korčula partner u IPA projektu B – Efficient

Gradonačelnik Grada Korčule Mirko Duhović potpisao je 16. studenog 2009. partnersku izjavu čime je Grad Korčula potvrdio svoje sudjelovanje u IPA prekograničnoj suradnji Hrvatska – Crna Gora u projektu energetske učinkovitosti pod nazivom B-Efficient.

U projekt je s hrvatske strane kao nositelj uključena regionalana razvojna agencija DUNEA, a s crnogorske strane općina Bar. U priprimi projekta sudjelovala je i slovenska agencija OIKOS s kojom općina Bar od ranije ima uspostavljenu suradnju.

Projektom se predviđa istraživanje i implementacija varijanti unapređenja energetske učinkovitosti objekata (unapređenje energetske učinkovitosti konstrukcijskih elemenata, instalacijskih sustava, …) koja podrazumijeva njihovu rekonstrukciju primjenom suvremenih  tehnologija i materijala. Projektne aktivnosti će, suštinski, biti fokusirane na sljedeće:

  • razradu procedura unapređenja energetske učinkovitosti objekata (ocjena energetske učinkovitosti objekata, izbor kriterija za odlučivanje, …),
  • unapređenje energetske učinkovitosti izabranog objekta ili dijela objekta, u skladu sa definiranom procedurom rada.

Posebno značajan korak u realizaciji projektnih ciljeva je analiza stanja energetske efikasnosti izabranog objekta (zgrade lokalne samouprave), uz angažiranje stručnih institucija i organizacija koje bi sprovele potrebna ispitivanja – snimanje realnog stanja na osnovu čega će se dati preliminarna energetska ocjena objekta (Preliminary Energy Audit).

Rezultati ispitivanja predstavljat će  ulazne parametre za izradu projektno-tehničke dokumentacije rekonstrukcije objekta (konstrukcijskih elmenata, instalacija, …) u cilju povećanja njegove energetske učinkovitosti.

U projektu će posebna pažnja biti posvećena i očekivanim ekonomsko-energetskim, ekološkim i socijalnim efektima realizacije projektnih aktivnosti.

Takođe, veoma značajan aspekt projekta je i njegov demonstracijski učinak, jer će se kroz odgovarajuće pojektne akivnosti (organizacija radionica, visibility actions, …) postići unapređenje svijesti lokalnih aktera o značaju energetske učinkovitosti.