Imenovanje članova vijeća za koncesijska odobrenja

Na temelju članka 39. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 2. i 6. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“, broj 36/04 i 63/08) te članaka 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, (/11, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Korčule je na 3. sjednici održanoj dana 18. srpnja 2013. godine donijelo

R J E Š E N J E

o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja


1. U Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja za područje Grada Korčule, imenuju se:

1.  dr. JOSIP PODBEVŠEK, predstavnik Grada Korčule,

2.  MARKO SKOKANDIĆ, predstavnik Grada Korčule,

3.  ZORAN ČUMBELIĆ, predstavnik Grada Korčule,

4.  MARKO BAKARIĆ, predstavnik Lučke ispostave Korčula,

5. IVO KLAIĆ, predstavnik Županijskog upravnog tijela nadležnog za poslove pomorstva.

Cijeli tekst Rješenja pogledajte ovdje.